Member Entrance

Login

Choose a Product Group

Activities & News . رویدادهای . هوش رقابتی در دوران آموزشی بازاریابی بین المللی

هوش رقابتی در دوران آموزشی بازاریابی بین المللی

هوش رقابتی در دوران آموزشی بازاریابی بین المللی

21 April 2015

تیم صادرات دستگاههای راه اندازی و روشنایی در دوره هوش رقابتی در دوران آموزشی بازاریابی بین المللی در مجموعه تجارت خارجی بین 21 و 22 آوریل 2015 شرکت کردند که متشکل از 16 متخصص در تجارت بین المللی و 16 مامور اجرای بازار یابی از 16 کشور بودند.

مهم ترین هدف این دوره آموزشی ایجاد سیستم های هوش رقابتی در بازاریابی بین المللی و مطلع شدن از بازارهای بین المللی بوده است که این هم نیازمند مطالعه دقیق اطلاعات می باشد.

تمام اطلاعات در خصوص چگونگی دسترسی به اطلاعات تجاری مشتریان بالقوه و رقیبان در بازارهای مقصد برای شرکت کنندگان مفید بود. نظرات حاکی از این بودند که ، تجربه استاد و محتویات آموزش برای شرکت کنندگان در یافتن راه حل مشکلات تجارتشان بسیار مفید بوده است