Member Entrance

Login

Choose a Product Group

Activities & News . رویدادهای . نقشه راه استراتژیک و کارگاه تحلیل آموزش مورد نیاز

نقشه راه استراتژیک و کارگاه تحلیل آموزش مورد نیاز

نقشه راه استراتژیک و کارگاه تحلیل آموزش مورد نیاز

25 February 2015

مطالعه ی تجزیه و تحلیل نیازمندی – پروژه ی دستگاههای روشنایی، تخته ها، کنتورها، دستگاههای برش و جداسازی تیم بازاریابی خارجی یو آر- جی ای آی ام ام آی بی استانبول، 25 فوریه 2015

در کارگاه آموزشی مورخ 2015/02/25 علاوه بر 27 نماینده از 27 شرکت مشارکت کننده در پروژه، مقامات آزمایشگاه لد دانشگاه آیدیدن استانبول، اعضای هیئت مدیره تی ای تی و طراحان سیستم های روشنایی پیشرو حضور به هم رساندند.

در کارگاه آموزشی که از جانب متخصصان تی تی گی وی که مطالعه و بررسی نیازمندی پروژه و مطالعه ی نقشه ی راه استراتژیک را انجام داده اند برگزار شد، با در نظر گرفتن دیدگاه سهامداران در خصوص فعالیت استراتژی پیش نویس ارائه شده از جانی تیم یو آر- جی ای ، صورت جلسه کارگاه آموزشی از جانب تی تی گی وی مستند سازی شده و پیشنهادات مشترک و مسائل مورد نظر شرکت کنندگان در نهایی کردن استراتژی مورد استفاده قرار گرفته اند.

پس از اتمام کارگاه آموزشی ، گزارش بررسی نیازمندی استراتژِیکی و نقشه راه استراتژیک به همراه گزارش بررسی بازار مورد نظر و مقصد به اطلاع شرکت کنندگان رسیده است